Τμήμα Buteyko Breathing Method

Οι συναντήσεις είναι ωριαίες, μια φορά την εβδομάδα. Γίνεται αποκλειστικά εξάσκηση της μεθόδου Buteyko.