Ομάδες εργασίας Rebithing Breathwork

Σε όσους επιθυμούν τη συστηματική συμμετοχή σε συνεδρίες δίνεται η δυνατότητα ενσωμάτωσής τους σε ομάδα εργασίας. Η συχνότητα των συναντήσεων καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των συμμετεχόντων.

Οι ομάδες εργασίας είναι επιθυμητό να έχουν σταθερή σύνθεση. H διάρκεια της συνεδρίας είναι μέχρι δυο (2) ώρες, ο αριθμός των συμμετοχών είναι μέχρι έξι (6) άτομα, η συχνότητα ποικίλει. Υπάρχουν τμήματα ανά δεκαπέντα (15) μέρες, τρεις (3) εβδομάδες, μηνιαία ή ανά δυο (2) μήνες.